Bütçe ve Muhasebe Birimi
01 Aralık 2023

Birim Sorumlusu: Ömer SOYARSLAN

İşgücü


Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Döner sermaye ve genel bütçelerinin her sene sonunda oluşturulması

Bütçemizin düzenli olarak kontrolü ile gerektiğinde gecikmeksizin bölüm içi / bölümler arası aktarmaların ve ek bütçe taleplerinin yapılması

TDMS ön muhasebe (Muhasebe İşlem Fişi [MİF] ve Ödeme Emri Belgesi [ÖEB]) oluşturulması ve ödemeye/muhasebeye konu belgelerin taranarak sisteme yüklemek

Ön muhasebedeki onaylanmış evrakların (MİF ve ÖEB’lerin) çıktılarının alınarak ıslak imzalarını tamamlatmak; listelerinin hazırlanarak ilgili muhasebe birimine iki nüsha olarak ulaştırmak, 

Muhasebe birimi’ne gönderilen MİF ve ÖEB ve eklerinin tıpkı kopyasının Fiş no veya Yevmiye no’ya göre sıralı olarak birimde muhafaza etmek

Firmaların haciz – ihbarname işlemlerinin takibi, yazışmaları ve muhasebeleştirilmesi sürecini yürütmek

Temlik işlemlerinin takibi, yazışmaları ve muhasebeleştirilmesini yapmak

Banka teminat mektuplarının TDMS’den kontrolü, süresi geçenlerin gerekirse yenilenmesi, işlemi tamamlanmışsa ilgili banka / firmaya iadesi işlemleri ve yazışmalarını yapmak

Hastanemizin ödenecek yasal yükümlülüklerinin (Hazine hissesi, SHÇEK payı, Merkez Hissesi, vergiler vb) evraklarının, bildirgelerinin hazırlanması, muhasebeye ve diğer ilgili uygulama yazılımlarına veri girişlerinin yapılması ve takibi

Taleplerin gerçekleşebilmesi için kullanılacak bütçe kalemi ile ödenek miktarının ihtiyaç talep formlarına yazarak imzalamak

Ticari alanların işletme giderlerinin ilgili birimlerden alınarak TDMS programına kaydetmek, 

TDMS kira modülüne gerekli verilerin zamanında girilmesi ve takibini yapmak

Gelir tahakkuk biriminden aylık gelir tahakkuk raporlarının (12* – 60* hesaplarının çalıştırılması) ve Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin yaptıkları tahsilatlara ve iadelere ilişkin evrakların alınarak TDMS programına kaydetmek

Süreklilik arzeden hizmet alımlarının sözleşme (iş artışı ve eksilişi dahil) ve rakamlarına uygun olarak tamamlanmasını temin ve kontrol etmek, 

Harcama yetkilisi mutemetlerine gerektiğinde avans çıkarılması için gerekli olan belgeleri düzenlemek, mutemetleri bu konuda bilgilendirmek ve kapatılması için gider tahakkuk birimini bilgilendirmek

Genel bütçe ödeneklerini talep etmek, ilgili programları kullanmak, gerekli kayıtları zamanında yapmak, gelen ödenekleri sürekli kontrol ederek gecikmeksizin kullanılması için ilgili kişi ve birimleri uyarmak

Firmalar için cari kart açılması/vergi no vergi dairesi vb. değişikliklere ilişkin gerekli yazışmaları yapmak

Firmaların borç bakiyesi teyit / mutabakat yazışmalarını yapmak

Firmaların yardımcı defter dökümleri taleplerini karşılamak, yazışmalarını yapmak

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak