Gelir-Gider Tahakkuk Birimi
01 Aralık 2023

Birim Sorumlusu: Ömer SOYARSLAN

İşgücü: Hamdi AYTAR


Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Hastanemizde ayaktan muayene olan ve yatarak tedavileri tamamlanan hastaların SUT / KSHST hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolü yapılarak faturalarını hazırlamak.

Hatalı işlemlerin (tetkik, ilaç, sarf gibi) iptal edilerek ilgili poliklinik veya servislere geri dönüş yapılarak düzeltilmesini sağlamak.

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalıların Medula V3 sisteminde ödeme sorgusu yapılarak, interaktif faturalama sürecini tamamlamak.

Protokol yaptığımız diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına manuel fatura hazırlayarak ilgili kurumlara göndermek.

Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası sonucu hastanemizde tedavileri yapılan hastaların GSS takiplerinin geliş türüne uygun olup olmadığını kontrol etmek.

Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası kapsamındaki hastaların SUT ve ilgili genelgeler doğrultusunda gereken tutanakları ve resmi belgelerin temin edilmesini sağlayarak dönem sonlandırmalarına müteakip bağlı olduğumuz Sosyal Güvenlik İl müdürlüğüne teslim etmek.

Hastanemiz gelirleriyle ilgili veya birimimizi ilgilendiren diğer yazışmalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile yazışmaları yapmak.

Hastanemiz yönetimine gerekli olduğu dönemlerde hastanemiz mali hesaplarıyla ilgili istatistiki verileri sunmak.

Faturalar ile ilgili gerekli yazışmaları düzenlemek, faturaları gönderime hazır hale getirmek ve doğru olarak sonlandırıldığının takibini yapmak.

Her ay dönem sonlandırmasından sonra ay sonunda kesilen faturaları muhasebeleştirilerek bağlı olunan muhasebe birimine teslim etmek.

SUT hükümlerinde faturalandırma usul ve esaslarında yapılan mevzuatla ilgili değişiklikleri ve yenilikleri takip etmek.

Hasta kayıtlarını günlük olarak takip etmek, hatalı kayıtları tespit etmek ve düzeltilmesini sağlamak, takip no alınamayan hastaların takip no’larını almak, sosyal güvencesi yanlış girilen hastaları tespit etmek ve düzeltilmesini sağlamak, fatura hazırlamak için gerekli belgeleri hasta kaydı yapan veri kayıt personelinden teslim almak

Diğer kurumlara bedelli olarak devredilen her türlü taşınır için, ilgili taşınır kayıt yetkililiğinden teslim alınan evraklara istinaden faturaların düzenlenmesi, ilgili kuruma bir nüshasının ödenmek üzere gönderilmesi ve fatura ve evrakların ayrıca Bütçe muhasebe birimine muhasebe kaydı için teslimini yapmak

2886 sayılı kanun kapsamında kiraya verilen sosyal alanların (ATM, Kantin, Stand vb) kira gelirlerinin takibi / yazışmalarını yapmak, ortak kullanım elektrik – su vb. giderlerinin ayrıştırılması sonrası tahsilatlarını takip etmek, TDMS programına gerekli kayıtlarını yapmak

Hastanemizce yapılan tüm gider/harcamaların; başta ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’, ‘Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’, ‘KİK mevzuatı’, ‘Vergi Usül Kanunu’ ile ‘Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek

Muhasebeye esas bilgi / belgelerin diğer birimlerle birlikte usulünce hazırlamak, Muhasebeleştirilmesine hazır hale getirmek ve Bütçe ve Muhasebe birimine teslim etmek

Kontrol Teşkilatları ve Muayene Kabul Komisyonlarında doğrudan yer alarak veya bu komisyonlardaki üyeleri işlerini ne şekilde yapacakları, hangi belgeleri/formları kullanacakları, kontrol ve muayene işini ne şekilde yapacakları konusunda bilgilendirmek, yardımcı olmak ve yol göstermek

Satınalma biriminden ihalesi/satınalması tamamlanan işlere ilişkin tüm belge asıllarının ve fotokopilerinin zimmetle teslim alınması, kontrol edilmesi ve Bütçe Muhasebe Birimi’ne gönderilmesi

Diğer hastanelerden aldığımız hizmet alımlarının protokollerinde belirlenen rakamlara uygun olarak fatura edilip edilmediğinin, bulunması gereken ek evrakların mevcut olup olmadığının kontrolünü yapmak

Taşınır Kayıt Yetkililerince teslim alınan, ambarlara girişi yapılan malların, cihazların, fatura, taşınır işlem fişi, muayene kabul ve diğer belgelerinin ilgili ambar sorumlusundan (Kayıt yetkilisinden) teslim alınması kontrol edilmesi ve Muhasebeleştirilmeye hazır hale getirilerek Bütçe ve Muhasebe Birimi’ne teslim etmek  

Alınan malların, danışmanlık ve her türlü hizmet alımlarının (Tıbbi atık, tehlikeli atık, elektrik, telefon, internet, Kızılay kan merkezi, doğalgaz, basın ilan kurumu vb); yapım işlerinin; faturalarını idare adına teslim almak ve deftere kaydetmek, 

İdari ve teknik şartnameler ile ilgili mevzuatında yazılı hususlara uygun olarak işlerin ifa edilip edilmediklerinin Kontrol teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyonu ile birlikte kontrolünü sağlamak, harcama belgelerini ilgili birimlerle birlikte hazırlamak

Harcama yetkilisi mutemetlerince alınan avansların usulünce harcandığını kontrol etmek belgelerini teslim almak ve süresi içerisinde kapatılması için hazırlanan evrakları muhasebe birimine teslim etmek

İş deneyim belgesi talep edilmesi durumunda ilgili birimlerden (Taşınır Kayıt Yetkililiği, teknik servis, bilgi işlem vb.) gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek, iş deneyim belgesini düzenlemek ve yazışmalarını yapmak

ÇKYS “Enerji Takip Modülü”ne veri giriş işlemlerinin yapılması ve takibi

Firmalara yapılacak hakkedişlerde SGK prim borcu ve Vergi Borcu sorgulamalarını yapmak ve sorgu sonucu dokümanları hakediş ekine koyarak bütçe birimine teslim etmek

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak