Nöbetçi İdari Memur
01 Aralık 2023

Birim Sorumlusu: Ömer SOYARSLAN

İşgücü

Ömer SOYARSLAN
Fatma ÇELEBİ
Gamze İNCE
Muhammed ÜNALAN
Harun ERGİŞİ
Erhan DEVETAŞ
Eren DEMİR
Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Hastane İdari Ve Mali İşler Müdürü ile Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürünün mesai saatler dışında vekilidir ve yetkilerine haizdir

İdari, mali ve destek hizmetlerinin mesai saatleri dışında belirlenen usule göre ifa edilip edilmediğini kontrol eder, güvenlik, yemek, temizlik, otopark vb. tüm destek hizmetlerinin sorunsuz işlemesinden sorumludur

Adli olaylarda nöbetçi şef ile birlikte hastane yöneticileri ve diğer kurumlarla gerekli iletişimi sağlar

İcap personelinin veya icapçı olmasa da hastaneye acilen gelmesi gereken personelin hastaneye resmi araçla gelmesini / gitmesini sağlamak

Mesai saati dışında hastaneye gelen posta ve kargoları teslim alır, ilgili kişiye teslim eder.

Nöbetçi idare memuru, nöbetinde idari işlerle uğraşanlarla nöbetçi teknisyenlerin birinci derecede amiridir.

Teknisyenle birlikte hastanenin bütün bölümlerini dolaşarak idari ve teknik arızaların giderilmesini sağlar, 
Nöbetçi şef ve süpervisor hemşire ile birlikte mesai saatleri dışında tutanak tutulması gereken durumlarda tüm tutanakları müştereken imzalamak

Morg hizmetlerini yürütür, ex olan hastaların morga alınmasını sağlar, cenazeleri yakınlarına teslim eder ve kayıtlarını tutar; gerekli ölüm belgelerini temin eder, kaydeder; Serviste ölenlerin varsa Nüfus Cüzdanı ile ilgili hekim tarafından düzenlenen diğer belgeleri teslm alıp  kütükten silinmek ilgili birim ve kurumlara (ÖR: Nüfus Müdürlüğü) üst yazı ile gönderir

Acile başvuran bilinci kayıp personellerin veya ex dühul olanlarla hastanede ex olanların üzerindeki eşyalarının ilgili birimde tutanak altına bağlanmasını müteakip  sözkonusu eşyaları alır, muhafaza eder, yazışmalarını yapar, ilgili kişi veya kuruma teslim eder

Buluntu eşyaların kaydını tutar ve muhafaza eder, yazışmalarını yapar ve teslim işlemlerini gerçekleştirir

Görevlendirilmiş ise Muhasebe Yetkilisi Mutemedi olarak Muhasebe yetkilisi adına tahsilatları yapmak, tahsilatlarına ilişkin evrakları ilgilisine teslimi ile muhasebe birimine gönderilmesini temin etmek

Mesai saatleri dışında çalışan personeli kontrol etmek, eksiklikleri tutanak altına almak, Arızalanan araç ve gereçlerin aciliyet durumlarına göre nöbetçi teknik bakım personelleri aracılıyla tamirinin yapılmasını sağlamak, 

Hasta ve çalışan güvenliği için güvenlik hizmetlerini organize etmek, denetlemek, Morg ve cenaze işlemlerini yürütmek Nöbetçi Memurluk işlemlerinin ile ilgili birim personelleri ile koordineli bir şekilde yürütülmesi ve takibi işlemlerini yapmak

Önemli hallerde nöbetçi uzmanı durumdan haberdar ederek onun mütalaa ve direktifi dairesinde hareket eder. 

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak