İnsan Kaynakları Birimi
18 Ocak 2024

Birim Sorumlusu: Fatma ÇELEBİ

İşgücü

Eda nur GÖKMEN

Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

İlgili birimlerden kendisine ulaşan hizmet içi eğitim verilerinin ÇKYS'de bulunan Eğitim Ana Menüsünde yer alan Hizmet İçi Eğitim ekranına tam ve doğru olarak girişinin yapılması

ÇKYS bilgi formlarının, birimine ulaşılmasına mütakip gecikmeksizin ÇKYS sistemine veri girişlerinin yapılması

Hastanede çalışan tüm personelin, unvan, branş, kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri ve çalıştıkları alanları da kapsayacak şekilde güncel olarak tutulmasını sağlamak, istenildiğinde listesini vermek

Yataklı sağlık kuruluşunda çalışan bütün kamu çalışanı personelin; işe başlama, ayrılış, istifa, kadro, terfi, nakil, izin [ücretsiz izin, yurtdışı izni, refakat izni vb], sicil, atama, emeklilik, disiplin, sınav, askerlik, vekalet, sosyal yardımlar, engellilik, imza yetkileri, mal beyanı, HİTAP, hizmet birleştirme, sendika üyelik, soyadı değişiklikleri, pasaport vb iş ve işlemlerini yürütmek

Hekim rotasyon sürecine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

Aday memurların gerekli yazışmalarını yapmak, adaylığının kaldırılmasına yönelik işleri yapmak

Personelin ÇKYS/İKYS’de gerekli tüm bilgilerini (Kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, izin – rapor vb. çalışılmayan gün, bilgileri gibi) zamanında kaydetmek, ilgililerle paylaşmak

Her ay bitiminde Maaş birimine ek ödeme yapılacak aya ilişkin personelin aktif çalışma gün sayı ve katsayılarını bildirmek

Personel sicil dosyalarını mevzuatı kapsamında saklamak, gerekli belgelerinin tamamlamak, usulünce dosyalamak, tasniflemek, teslim almak, gitmesi gereken yere göndermek

Hekim ve yardımcı sağlık personelinin çalışma çizelgelerini, nöbet ve fazla çalışma listelerini hazırlamak, onaylatmak, muhafaza etmek, ilgililerle paylaşmak

Personelin belirlenen çizelge ve listelere uygun olarak mesaiye gelip gitmelerini kontrol etmek,

Sözleşmeli olarak çalışan personelin sözleşme iş ve işlemlerini yürütmek

Disiplin cezası alan personelin dosyalarına cezalarını işlemek ve gerekiyorsa ilgili uygulama yazılımına kaydetmek; disiplin cezalarını affa uğraması durumunda gerekli işlemleri yürütmek

Personelin gerektiğinde güvenlik soruşturmalarının yapılmasına yönelik süreci işletmek

Doktor ve hemşirelerin çalışma çizelgeleri / nöbet listelerini hazırlamak, onaylatmak, muhafaza etmek, değişiklikleri işlemek

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak