Satın alma/Tedarik Birimi
01 Aralık 2023

Birim Sorumlusu: Muhammed ÜNALAN

İşgücü: Büşra Cansel DİRİCAN


Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Kontrol ve muayene kabul komisyonu üyelerinin belirlenmesi ve değişikliklerin yapılması sürecinin sekretarya faaliyetlerini yürütmek

Hastane ihtiyaçlarının ilgili bütçesi ve kalemine uygun olarak, etkin biçimde, başta 4734 – 4735 sayılı kanunlar ve ikincil mevzuatı başta olmak üzere yasal çerçevede ve hızlı olarak temin etmek üzere satınalma / tedarik işlemlerini (talep, onay, teklif, piyasa araştırması, karar, sözleşmeye davet, sözleşme, karar / iş artışı – eksilişi, damga pulu yatırtılması, işyeri teslimi, teminat alınması vb) yürütmek

Satınalma faaliyetlerine yönelik kullanılan EKAP ve DMO başta olmak üzere ilgili uygulama yazılımlarını kullanmak, kullanıcı ve şifre işlemlerini yürütmek 

İhtiyaç tespit komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek

Gerektiğinde ihalelere katılmaktan yasaklamaya yönelik yazışma ve diğer işlemleri yürütmek

Satınalma işlemleri için üst kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerektiğinde yazışmaları yürütmek

Birim eğitim programlarını hazırlamak ve kendi içerisinde dönemsel eğitimlerini vermek

TDMS programından onay belgesi düzenlemek

Doğrudan temin limitlerinin kullanımının takibi, yazışmalarını yapmak

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak