Taşınır Kayıt Yetkilisi
01 Aralık 2023

Birim Sorumlusu: Ömer SOYARSLAN


İşgücü
Ömer SOYARSLAN
Erhan DEVETAŞ

Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Taşınır mal yönetmeliği, yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuatında belirlenen görevleri ifa etmek

Harcama birimince edinilen ve görev alanına giren taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak,

İlaç ambarından sorumlu taşınır kayıt yetkilisi ise akılcı ilaç kullanımı ve diğer mevzuata uygun olarak ilaçları almak, muhafaza etmek, usulünce kullanıma sunmak, kayıtlarını yapmak; 

İlaç ambarından sorumlu taşınır kayıt yetkilisi İlaç Ambarında (Eczane)  bulundurulması gereken ilaçları daima bulundurmak ve ilaçların her zaman taze ve kodekse uygun olmasını sağlamak

Doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine ve/veya taşınır kontrol yetkilisine vermek

Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, gerektiğinde zimmet belgelerini düzenlemek / imzalatmak / muhafaza etmek

Sorumlu olduğu ambarda yer alan taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak; 

Fire ve zayiatları takip etmek; düzenli aralıklarla envanterini çıkarmak; ilgili uygulama yazılımlarındaki raporlarla fiili sayım sonuçlarını karşılaştırmak ve varsa farklılıkları analiz etmek; muhasebe kayıtlarına işlenmesini sağlamak

Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek

Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek

Sorumlu olduğu ambar kapsamındaki taşınırların asgari / azami ve maksimum stok seviyelerini belirlemek / güncellemek ve bu taşınırların tedarik süreci / süresini de dikkate alarak zamanında talepte bulunmak ve böylece taşınıra ihtiyaç duyulduğu anda ihtiyacın derhal karşılanabilmesini temin /  garanti etmek, taşınır bulunamamasından mütevellit hasta mağduriyeti oluşmaması için zamanında tedbir almak   

Bağış yoluyla edinilen taşınırlarda: Değer Tespit Komisyonunun sekretarya işlemlerini yürütmek; komisyonca düzenlenen rapor / karar doğrultusunda gerekli formları / belgeleri (Taşınır İşlem Fişi gibi) düzenleyerek ilgili taşınırı kayıt altına almak.

Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak; kayıt altındaki bütün dayanıklı taşınırları ilgili mevzuatı kapsamında etiketlemek, barkod, sicil bilgilerin işlemek

Kayıta alınan Dayanıklı Taşınırlardan birimlerin ihtiyacı için alınanları, ilgili birim sorumlusu / çalışanına zimmetle teslim etmek;

Kullanıma sokulacak dayanıklı taşınırları idarenin belirleyeceği usul ve plana göre ilgililerine usulünce teslim etmek

Kullanım sonucu ekonomik ömrünü tamamlamış veya kullanılmasına teknik ve fiziki nedenlerle yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırların, harcama yetkilisinin görevlendireceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirildikten sonra hurdaya ayrılmasına karar verilirse kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ile hurdaya ayırmak. Hurdaya ayrılan taşınırları Taşınır İşlem Fişi (çıkış) düzenleyerek kayıtlardan çıkarmak, HEK’e ayrılan bu malzemeler için komisyon tutanağı düzenleyerek, ilgili kurumlarla (MKE / Mal Müdürlüğü / Maliye Bakanlığı / TAEK vb ) gerekli yazışmaları yaparak bertarafını sağlamak; HEK işlemini sonlandırmak, belgelerini muhafaza etmek

Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince hazırlanan belgeleri, belirlenen aralıklarla hastanemiz “Yönetim Bilgi Sistemleri ve AR-GE” birimine teslim etmek

Hastane içerisinde taşınırların yer değişikliklerini takip etmek ve hastane içi (İstatistik vb) ve hastane dışında ilgili üst kurum ve kuruluşlara bilgi vermek

Taşınır kayıt yetkililiği görevini devretmek gerektiğinde yönetmelik gereği ilgili devir cetvelleri, sayım tutanakları vb. hazırlayarak devir sürecini yürütmek

Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek. 

Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak

Ambarlarını devir ve teslim etmeden, görevlerinden ayrılmamak

Hareket görmeyen taşınırları düzenli aralıklarla kontrol etmek

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sorumluluk alanında olan taşınırları (İlaç, tıbbi sarf, dayanıklı taşınır, mefruşat vb.) bedelli / bedelsiz teslim almak / teslim etmek gerekli dokümanları hazırlamak, almak/vermek, muhafaza etmek

Dayanıklı taşınır ambar sorumlusu taşınır kayıt yetkilisi ise bu demirbaş ve taşıtların amortisman cetvellerini düzenlemek vb işlemleri yürütmek, muhasebe birimine teslim etmek

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak