İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı
22 Mayıs 2024

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı: Özgül GÖNCÜ

Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: Başhekimlik

İdari ve mali işlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak. 

Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak

Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı personelin çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak

Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek. 

Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek

Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek

Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak

Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, idari ve mali birimlerde çalışan personelin her türlü özlük işleri, evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların hastane yöneticiliğine zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak

Sağlık tesisinde satın alma işlemlerini yürütmek; Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde sabit ve değişken giderlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.  

Taşınır işlemlerini yürütmek; Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak

Sağlık tesisi bütçesini hazırlayarak hastane yöneticisinin onayına sunmak. Gelir ve gider gerçekleşme iş ve işlemlerini yürütmek

Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sağlıkta Kalite Akreditasyon Standartları, verimlilik, Hasta ve Çalışan Güvenliği uygulamaları kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde aktif görev almak

Hastane bilgi güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almak

İhtiyaç talep değerlendirme komisyonunda görev almak

Hastane Web sayfasının tasarımı – güncellemesini sağlamak

Giderlerin bütçesine ve ilgili mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, tahakkuka bağlanan giderler için ilgili mevzuatında öngörülen harcama belgelerini hazırlamak ve ilgili muhasebe birimine teslim etmek

Klinik Mühendislik hizmetlerini yürütmek

Hastane Evrak - yazı İşlerini yürütmek

Hastane gelirlerini elde etmek, faturaları hazırlamak ve ödenmesi için ilgili ödeme kurumuna göndermek, alacakları takip etmek

Hastane Ticari alanlarının kiraya verilmesi, kiraların ve diğer işletme giderlerinin tahsilatını takip etmek (Kreş, kantin vb)